You are here

ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562
เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหม...
ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
นักศึกษารามาธิบดีได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๑  จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป...
ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนองานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แบบ oral presentation ในงานประชุมวิชากา...
ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ...
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากกิจกรรม Mahidol Freshy Boy & Girl 2017
ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบอาชีพดีเด่นปี 2560 - 61 จากสโมสรโรตารีเจริญนคร
ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2560
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158