ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น ๕๒ สู่ชั้นคลินิก

พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น ๕๒ สู่ชั้นคลินิก
วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

           

  งานกิจการนักศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น ๕๒ สู่ชั้นคลินิก วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158