ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดีชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดีชั้นปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

           

  งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญ ผู้ปกครองและนักศึกษารามาธิบดี ทุกหลักสูตรเข้าร่วม งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดีชั้นปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158