You are here

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

           

  สโมสรนักศึกษารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษารามาธิบดีทุกหลักสูตร เข้าร่วม พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158