You are here

โครงการ “อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท”

โครงการ “อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท”
 
       วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรม Rama Forward สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  นำโดยนางสาวกัลยรัตน์   สุขเรืองประธานชมรม  อาจารย์นายแพทย์คมสันต์  เกียรติรุ่งฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมแลนักศึกษารามาธิบดี ทั้ง ๔ หลักสูตร ได้จัดโครงการ“อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท”  เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อเพิ่มช่องทางพัฒนาจิตใจและทักษะด้าวิชาชีพในด้านของการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกันการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก ก่อให้เกิด ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังก่อให้เกิดมุมมองความคิดใหม่ๆในการดำเนินชีวิตและเข้าใจถึงสภาพสังคม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริไชย  หงส์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวเปิดงานและร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้
 

 

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158