You are here

กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2560

 
 

กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้าสู่การเรียนณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่่ รุ่นน้อง คณาจารย์ภายในหลักสูตร ให้แน้นแฟ้นและอบอุ่นยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชาหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ในการต้อนรับนักศึกษา
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158