You are here

พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษา วทบ.สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

 
 
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดี เป็นผู้มอบเสื้อปฏิบัติการ และพร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมสวมเสื้อให้กับนักนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158