You are here

โครงการ "To be Ramathibodi Medical Students"

 
โครงการ "To be Ramathibodi Medical Students"
                  งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการ "To be Ramathibodi Medical Students" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันและความภูมิใจในสถาบัน และเป็นการพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนทักษะพื้นฐานที่ดีในการสื่อสารกับผู้อื่น สามารถจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างมีศักยภาพ และมีทักษะแห่งชีวิตและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่น สามารถสร้างประโยชน์และเป็นผู้นำแห่งการเปลี่นแปลงของสังคมส่วนรวมต่อไปในอนาคตได้  เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Balios Resort เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา.

           

 

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158