You are here

รับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปี 2562

รับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปี 2562
และพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิก
แก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 4
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่การเรียน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ภายในหลักสูตร ให้อบอุ่นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภายในงาน ได้จัด “พิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 4 ชั้นปีที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รศ.นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจำภาควิชาฯให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมุทิตาคารวะต่อคณาจารย์ และการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจโดยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและวิทยากรรับเชิญจากภายนอก  
      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158