You are here

โครงการ “Date A Book chapter 2 : Girl Power

บรรยากาศ โครงการ “Date A Book chapter 2 : Girl Power”
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ.  2560
ณ โถงชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์
 
     

             เมื่อระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ.  2560 ชมรมระหว่างบรรทัด รามาธิบดี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมโครงการ “Date A Book chapter 2 : Girl Power”  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและรักการอ่านหนังสือได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนหนังสือเล่มโปรดของตนรวมถึงเสพย์มุมมองดีๆจากหนังสือโปรดของนักเสพย์คนอื่น ภายใต้หัวข้อ Girl Power  โดยได้รับความสนใจเป็นอย่่างดีจากนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร รามาธิบดี ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนหนังสือเล่มโปรดกับกิจกรรมในครั้งนี้

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่ได้จากกิจกรรมได้ทาง 
     facebook fanpage งานกิจการนักศึกษารามาธิบดี หรือที่    คลิก  

หรือ facebook fanpage ชมรมระหว่างบรรทัด รามาธิบดี   คลิก

อย่าให้ความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับในครั้งนี้เลือนหายไปกับกาลเวลา

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158