You are here

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
     ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวโอวาทในงานพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดโดย งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา และสโมสรนักศึกษารามาธิบดี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารามาธิบดีแสดงความกตัญญูกตเวทิตา  และตอบแทนพระคุณครูอาจารย์เป็นการน้อมจิตให้เกิดการเคารพและสำนึกในพระคุณครูที่อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ศาสตร์วิชาความรู้ ซึ่งถือเป็นจารีตประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความผูกพันระหว่างศิษย์ และอาจารย์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158