You are here

โครงการแนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม

 
โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม”
                     งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการ "แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความเข้าใจถึงชีวิตการเรียนแพทย์พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ทราบถึงจุดเด่น และความภาคภูมิใจในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี และการทำงานร่วมกันภายในคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จังหวัดนครปฐม  
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158