You are here

งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2560

 
งานทำบุญหอพักนักศึกษาแพทย์  ประจำปี 2560
                งานกิจการนักศึกษา  สำนักงานการศึกษา ได้จัดงานทำบุญหอพักแพทย์ ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่หอพักนักศึกษาแพทย์อันเป็นที่พักอาศัย และเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์รามาธิบดีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158