You are here

โครงการ “พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ ๑ ตอนความผิดของดวงดาว”

บรรยากาศ โครงการ “พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ ๑
ตอนความผิดของดวงดาว”
 
        เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ชมรมระหว่างบรรทัด รามาธิบดี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม  พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 1 ตอนความผิดของดวงดาว ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการร่วม ชมภาพยนตร์เรื่อง The fault in our star(ดาวบันดาล ) และอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ได้รับหลังจากชมภาพยนต์ โดยกิจกรรมครังนี้ รศ.นพ.ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และ อาจารย์ ดร. นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ ร่วมรับชมภาพยนต์และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆกที่ได้จากภาพยนต์ด้วย
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่ได้จากภาพยนต์ได้ทาง 
     facebookFanpage งานกิจการนักศึกษารามาธิบดี หรือที่
    คลิก  

หรือ facebookFanpage ชมรมระหว่างบรรทัด รามาธิบดี

อย่าให้ความประทับใจที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้เลือนหายไปกับกาลเวลา

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158