You are here

โครงการ Advanced Enneagram Workshop for Medical Students

 
โครงการ Advanced Enneagram Workshop for Medical Students
วันที่ 9-11 เมษายน 2561
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา ร่วมกับ ชมรมระหว่างบรรทัดสโมสรนักศึกษารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Advanced Enneagram Workshop for Medical Students” โดย ผศ. นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ วิทยากรอิสระ ผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ อ. พญ.อัมพร ปิติธรรมภรณ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรร่วม 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158