You are here

โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 51 สู่ชั้นคลินิก

โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 51 สู่ชั้นคลินิก
วันที่ 26-27 เมษายน 2561
ณ ห้องบรรยาย 910ABC ชั้น 9
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
และ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 
 
     งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 51 สู่ชั้นคลินิก” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง “วิชาชีพแพทย์...จากอดีตสู่ปัจจุบัน” และได้รับเกียรติจากศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี บรรยายเรื่อง “รามาธิบดี...นามนี้ที่พวกเรารักและเทิดทูน” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop My dream กิจกรรมการรู้จักตัวเองและผู้อื่นสำหรับนักศึกษาแพทย์ โดยมีอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานในครั้งนี้    
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158