You are here

สัมมนาเครือข่ายกิจการนิสิต นักศึกษาแพทย์ แห่งประเทศไทย 2560

สัมมนาเครือข่ายกิจการนิสิต นักศึกษาแพทย์ แห่งประเทศไทย 2560
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมโกลเด้นบีชรีสอร์ท หาดอ่าวนาง อำภอเมือง จังหวัดกระบี่

 
                  เมื่อระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 งานกิจการนักศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริไชย   หงษ์สงวนศรี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายกิจการนิสิต นักศึกษาแพทย์ แห่งประเทศไทย  โดยครั้งนี้มีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพ  ณ โรงแรมโกลเด้นบีชรีสอร์ท หาดอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวมีการประชุมร่วมกันปีละ 1-2 ครั้ง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยการสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาตร์สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนา วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการดูแลนักศึกษาทั้งกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งการเรียน การปรับตัว การใช้ชีวิต ระบบพัฒนานักศึกษา ระบบการดูแลนักศึกษา ตลอดจนอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษา
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158