You are here

งานละครเวทีRama D’RAMA ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “บรรทัดสุดท้าย”

โครงการละครเวที Rama D’RAMA ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗
เรื่อง “บรรทัดสุดท้าย”
เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ และชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี จัดโครงการละครเวที” Rama D’RAMA ครั้งที่ ๗ เรื่อง “บรรทัดสุดท้ายสนับสนุนโดยงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตร และการบริจาคมอบให้กับ๕รัแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งยังแสดงศักยภาพที่นอกเหนือจากด้านวิชาการของนักศึกษาแพทย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในสังคม ซึ่งนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นการประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแก่บุคคลภายนอกรวมถึงอำนวยประโยชน์และความสะดวกทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๖- ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158