You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์นิตยา เกษมโกสินทร์

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์นิตยา  เกษมโกสินทร์

          งานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์นิตยา  เกษมโกสินทร์ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158