You are here

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ขอแสดงความยินดี
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
          งานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จากโครงการเผยแพร่ความรู้และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน  “กู้ชีพ...ต้องใส่ใจ เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนต้องรู้”  จัดโดย สโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค๓๓๕๐ โรตารีสากล และชมรมดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158