You are here

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

          งานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนองานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แบบ oral presentation ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครั้งที่ 12 (12th National EMS Forum) ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  จำนวน 5 รางวัล 
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158