You are here

โครงการค่ายตะวันยิ้ม ประจำปี ๒๕๕๘

 
งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสนับสนุนสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้จัดโครงการ “ค่ายตะวันยิ้ม ประจำปี ๒๕๕๘” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พื้นที่และโรงเรียนที่ทุรกันดาร มีความขาดแคลน และส่งเสริมจิตสำนึกในการช่วยเหลือและบริการประชาชนของนักศึกษารามาธิบดีที่จะเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของชาติในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเหลือและร่วมให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่ห่างไกลความเจริญซึ่งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158