You are here

ท่านที่ต้องการตรวจ COVID-19 Fit to Fly 7 hours เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือเดินทางในประเทศ ต้องไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง