You are here

อีกย่างก้าวของเด็กไทย...อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะแพทย์รามาฯ

 

     กลุ่มนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ซึ่งประกอบไปด้วย นายธนพัฒน์ เลิศวิทยากำจร, นางสาวอัมพร โรจนสกุล, นางสาวเพียงออ  วัชรกุลดิลก, นายอภิรักษ์  ปุสวิโร, นายธีรพล  มโนศักดิ์เสรี และนายเขตโสภณ  ศรีขจร ทั้งหมดกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประชุม Asian Medical Students’ Conference หรือ AMSC ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฮ่องกง ภายใต้หัวข้อ “Tobacco : Its Burden on Health and Society” ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2549
 
     โดยกลุ่มนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีดังกล่าวได้เข้าไปจัด "ค่ายรณรงค์เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในกลุ่มของเยาวชนในโรงเรียน" และได้มีการติดตามผลพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนลดลง จนบางคนสามารถหยุดบุหรี่ได้ และได้นำโครงการนี้เข้าประกวดใน AMSC ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาคของกลุ่มนักศึกษาแพทย์ ของประเทศในแถบเอเชีย