You are here

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ได้รับคัดเลือกร่วมทดลองบนเครื่องบิน F–5 ที่ญี่ปุ่น

 

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์กรสำรวจอวกาศของญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA) เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักศึกษาส่งงานวิจัยทดลองสภาวะไร้น้ำหนัก เข้าร่วมประกวด โดยผู้ร่วมโครงการจะได้ทำการทดลองบนเครื่องบิน F–5 ที่บินแบบพาราโบลิก ซึ่งนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 5 จำนวน 3 คน ได้รวมตัวกันในชื่อทีม “หนูอวกาศ” ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และได้รับคัดเลือกร่วมทดลองบนเครื่องบินดังกล่าว ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “Mortality Risk of Heart Faillure Guinea Pig during Parabolic Flight” เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2553 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
 
          นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ The 5th Thailand Zero – Gravity Experiment Contest ได้แก่ “ทีมหนูอวกาศ” นศพ.ภัทร รัตนวงศ์ นศพ.อรรถวิทย์ เจริญศรี และ นศพ.วสวัตติ์ วุฒิไกรวิทย์