You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

 
     ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลผู้นำสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น โดยคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมพีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556