You are here

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ

 

     รองศาสตราจารย์ปราณี  พลังวชิรา รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลเกียรติยศ คนดีสังคมไทย ประจำปี 2548 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยประธานพิธี ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลล์