You are here

2 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2548

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2548 แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน  คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และศาสตราจารย์นายแพทย์บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล คือ งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุน ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 ณ อิมแพค เมืองทองธานี