You are here

รางวัลคุณภาพด้านการให้การบริการประชาชน

 

   รองศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลคุณภาพด้านการให้บริการประชาชน : ในส่วนงานการให้ยาเคมีบำบัด จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมอบโดย นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หลังจากเปิดรับพุทธศักราชใหม่ 2549 เพียงไม่กี่วัน