You are here

รามาฯ คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 12

 


 
          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสำคัญ 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการประจำปี ระดับชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA National Forum) ครั้งที่ 12 โดยมี ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้รับรางวัลผู้หล่อเลี้ยงคุณภาพและแรงบันดาลใจ และนางนันทยา เอื้อมงคล ได้รับรางวัลการจัดระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในหอผู้ป่วยนรีเวชวิทยา  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี