You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม ในโอกาสได้รับรางวัล Patient Safety Goals Award (ดีเด่น)

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม ในโอกาสได้รับรางวัล Patient Safety Goals Award (ดีเด่น) เรื่อง "อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ลดลงได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน"