You are here

ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
รับรางวัล กพร.
   
 
   
     รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณนพกาญจน์ วรรณการโสภณ ผู้แทนจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รับรางวัลคุณภาพการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.) ประจำปี 2555 ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี เรื่อง การบริหารเคมีบำบัดแบบเบ็ดเสร็จ  โดย นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบ 
     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
 
 
     ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลคุณภาพการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.) ประจำปี 2555 ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับ ดีเด่น เรื่อง การออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพไทชิ  ชี่กง โดยมี นายพงษ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล 
     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา