You are here

แจ้งผลการเลือกตั้งผู้แทนของส่วนงานเพื่อไปเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ