You are here

รามาฯ รับโล่รางวัล งานวันงดสูบบุหรี่โลก

 

รองศาสตราจารย์ดรุณี  ชุณหะวัต  รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นตัวแทนคณบดี รับโล่รางวัล จากสถาบันสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ
     รองศาสตราจารย์ดรุณี  ชุณหะวัต  รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นตัวแทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับโล่รางวัล จากสถาบันสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 1