You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.ปพน สง่าสูงส่ง และผศ. นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล