You are here

คนดี ศรีมหิดล

คนดี ศรีมหิดล

ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2557