You are here

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาศิษย์เก่า ผู้ทำประโยชน์แก่สังคม

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาศิษย์เก่า ผู้ทำประโยชน์แก่สังคม

ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาศิษย์เก่า ผู้ทำประโยชน์แก่สังคม อย่างเป็นที่ประจักษ์ จาก สมาคมศิษย์เก่า แพทย์ ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2556