You are here

รามาฯ ได้ 2 รางวัลจากการประกวดงานมหกรรมจิตอาสา

ขอแสดงความยินดีแก่
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ในโอกาสได้รับรางวัลจากการตัดสินผลงานโครงการประกวดงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 
     1) รางวัลประเภทโครงการจิตอาสาต้นแบบ รางวัลโล่เกียรติยศ ด้านที่ 1 วิชาการ
     ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการฝึกพูดเด็กพิการบ้านนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
     2) รางวัลประเภทบทความเรื่องเล่าบันดาลใจอาสามัคร
     ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากบทความเรื่อง สมองกับหัวใจ โดย นายอิสระ สุทธิชูจิต นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล