You are here

ข่าวน่ายินดี ขอแสดงความยินดีแก่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวน่ายินดี ขอแสดงความยินดีแก่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
 

ขอแสดงความยินดีแก่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมกีฬาหญิง และรางวัลคะแนนรวมกีฬา จากการจัดกิจกรรม โครงการมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2559 (ทุกวันพุธ)