You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ นพ.สวรรค์ กาญจนะ

ขอแสดงความยินดีแก่ นพ.สวรรค์ กาญจนะ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านบริหาร

ขอแสดงความยินดีแก่ นพ.สวรรค์ กาญจนะ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 17

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2559
ด้านบริหาร