You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

ขอแสดงความยินดีแก่ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

ขอแสดงความยินดีแก่ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 20

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2559
ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม