ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศรี สันตติ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย

ในโอกาสได้รับคัดเลือก แม่ดี - บุคลากรเด่น ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ธนิต วีรังคบุตร

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิภารัตน์ มนุญากร และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาวชมพู นาคะวิโร

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภลักษณ์ เชยชม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปรม คณินวรพันธุ์

ที่ได้รางวัลรองอันดับ 1 ดาวมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบอาชีพดีเด่นปี 2560 - 61 จากสโมสรโรตารีเจริญนคร

Pages