ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภลักษณ์ เชยชม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปรม คณินวรพันธุ์

ที่ได้รางวัลรองอันดับ 1 ดาวมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบอาชีพดีเด่นปี 2560 - 61 จากสโมสรโรตารีเจริญนคร

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
ข่าวน่ายินดีแก่ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์แพทย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศ. เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภามาศ ผาติประจักษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม และรองศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา อุปรักขิตานนท์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประชา นันท์นฤมิต

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สมรรคเสวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา อรุณโรจน์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages