ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สมรรคเสวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา อรุณโรจน์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560

ในโอกาสสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี 2560

รางวัลตำรารามาธิบดี ระดับดีมาก รศ.นพ.ประชา นันท์นฤมิต และรางวัลตำรารามาธิบดี ระดับดี ศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา และรศ.นพ.วิบูลย์ บุญสร้างสุข

 
ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อัตถพร บุญเกิด

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล และรศ.ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร

ในโอกาสได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยามหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2559

ในโอกาสที่สามารถ "สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล" ได้ร้อยละ 84.72

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

ในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2558

Pages