ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์แพทย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศ. เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล

ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภามาศ ผาติประจักษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม และรองศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา อุปรักขิตานนท์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประชา นันท์นฤมิต

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สมรรคเสวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา อรุณโรจน์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560

ในโอกาสสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages