ขอแสดงความยินดี แด่ นายศุภวิชญ์ เจษฏาชัย

ผู้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิก สัญชัย บัลลังก์โพธิ์

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ประเภทบริการ

นางสาวอรณีย์  ศรีสุข ได้รับรางวัล “ Caregiver ”

ในงานประชุมวิชาการ  SHA Conference & Sharing   ภายใต้แนวคิด “คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม”

ศ.วินิต ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555

ดยรับมอบโล่รางวัลไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555

ผลการประกวดรายงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปี 3 งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศและรางวัลที่ 3 (ตามลำดับ) จากการแข่งขันตอบปัญหาและการทำ skill lab ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 37

ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

เชิดชูเกียรติ นพ.นพพร  พงศ์ปลื้มปิติชัย

ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ประจำปี 2555

ผู้ชายแห่งปี 2555 จาก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี พ.ศ. 2555

ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรรามาธิบดี

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วันดีและ ศ.วิจิตร

ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลทยากร 2555

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2555

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

Young Investigator Award

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.ชวัลนุช เรืองศรี

Pages