ขอแสดงความยินดี แด่ นายศุภวิชญ์ เจษฏาชัย

ผู้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2556 - 2558

ขอแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์รณชัย  คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดี ในโอกาส รับรางวัลคิวซีดีเด่น

Rama QR Code รวดเร็ว ถูกต้อง มองการไกล

ข่าวน่ายินดี คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริหารดีเด่น

ขอแสดงความยินดีแก่ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน

เนื่องโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่น สาขาการบริการ ปี 2556 

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาศิษย์เก่า ผู้ทำประโยชน์แก่สังคม

สมาคมศิษย์เก่า แพทย์ ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2556

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณภูริศา เวชรักษ์

ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 2 สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิก สัญชัย บัลลังก์โพธิ์

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ประเภทบริการ

นางสาวอรณีย์  ศรีสุข ได้รับรางวัล “ Caregiver ”

ในงานประชุมวิชาการ  SHA Conference & Sharing   ภายใต้แนวคิด “คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม”

ศ.วินิต ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555

ดยรับมอบโล่รางวัลไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555

ผลการประกวดรายงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปี 3 งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศและรางวัลที่ 3 (ตามลำดับ) จากการแข่งขันตอบปัญหาและการทำ skill lab ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 37

ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

Pages