ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.วินัย วนานุกูล

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.สุวรรณี พุทธิศรี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์ บัวงาม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ตัวแทนนักกีฬารามาธิบดี ในการแข่งขันกีฬา “มอดินแดงเกมส์”

โดยได้รับเหรียญรางวัลคือ 22 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศรี สันตติ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย

ในโอกาสได้รับคัดเลือก แม่ดี - บุคลากรเด่น ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages