ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล

ในโอกาสได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปี 2560

 
ขอแสดงความยินดี

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา จุฑาภิสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล รัตนสิริ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า และรศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ [ศจย.]

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.สุวรรณี พุทธิศรี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.วินัย วนานุกูล

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ตัวแทนนักกีฬารามาธิบดี ในการแข่งขันกีฬา “มอดินแดงเกมส์”

โดยได้รับเหรียญรางวัลคือ 22 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศรี สันตติ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages