แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุษบง ฤกษ์วลีกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรพันธ์ จิรสิริธรรม

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบูลย์ บุญสร้างสุข

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัลลิยา ธรรมประทานกุล และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 
ขอแสดงความยินดี รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

 
ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พอพล โรจนพันธุ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิรดา วิทูรพณิชย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติยา วัชโรทยางกูร

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร

เนื่องในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

Pages