ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร

เนื่องในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

 
ขอแสดงความยินดี นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณภัทร อังคธัญกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิดา ลิ้มสุวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ศุกรโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี อาจารย์นิตยา เกษมโกสินทร์

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

Pages