แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

 
แสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 
แสดงความยินดี

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร ประจำปี 2562"

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุษบง ฤกษ์วลีกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรพันธ์ จิรสิริธรรม

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบูลย์ บุญสร้างสุข

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัลลิยา ธรรมประทานกุล และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

Pages