ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น และผู้ช่วยพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2562

จากการคัดเลือกองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

ศ. พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และ ศ. นท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล

ในโอกาสได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปี 2560

 
ขอแสดงความยินดี

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา จุฑาภิสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล รัตนสิริ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า และรศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ [ศจย.]

Pages